Komisja Muzyczna

Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Siedlcach (DKMK) jest organem doradczym w sprawach związanych z muzyką i instrumentarium w kościołach na terenie Diecezji Siedleckiej.
Nowy skład Komisji został powołany przez Biskupa Siedleckiego dekretem z dn. 20 grudnia 2010 r.

Ks. dr hab. Michał Szulik – Przewodniczący
Ks. dr Jarosław Kisieliński
Pan Adam Szczepański
Pani Joanna Szczepańska
Pani Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
Pan Ireneusz Wyrwa

Zadaniem Komisji jest:
1). Czuwanie nad kształceniem i doskonaleniem organistów, organizowanie w tym celu zjazdów i innych form slużących temu zadaniu;
2). Opieka nad chórami i scholami parafialnymi oraz organizowanie przeglądów i konkursów tych zespołów śpiewaczych;
3). Nadzór  nad stanem instrumentów muzycznych w parafiach;
4). Czuwanie nad poprawnością śpiewów liturgicznych – także celebransa;
5). Troska o kształcenie psałterzystów i kantorów;
6). Animacja życia muzycznego przy parafiach;
7). Czuwanie nad poprawnością organizowania koncertów muzyki kościelnej i ewentualnego udostępniania na te cele kościołów.